Zakopane kilka słów o Tatrach - szlaki turystyczne, turystyka piesza i krajoznawcza.

 
Ich powierzchnia wynosi 785 km2, z czego Tatry Polskie mają 174 km2. Naj wyższym szczytem Tatr jest Gerlach (2654 m n.p.m.) leżący po stronie słowac kiej. Najwyższym szczytem w Tatrach Pol skich są Rysy (2499 m n.p,m.). Tatry roz ciągają się na długość 51 km licząc w linii prostej od Przełęczy Huciańskiej na za chodzie do Przełęczy Ździarskiej na pół nocnym wschodzie. Przeciętna szerokość mierzona z południa na północ wynosi około 15 km. W najszerszym miejscu między Capowskim Lasem koło Brzezin a Szczyrbskim Jeziorem odległość ta wynosi 18,5 km. Biorąc pod uwagę krajobraz i budowę geologiczną, Tatry dzieli się na trzy części: Wysokie, Zachodnie i Bielskie. Do Polski na leży zachodnia część Tatr Wysokich i pół nocno wschodnia część Tatr Zachodnich.

Tatry Bielskie leżą całkowicie na terenie Sło wacji. Tatry Zachodnie zbudowane są z wa pieni, dolomitów i łupków krystalicznych. Są tu liczne jaskinie, napwększe z mdi to Zimna i Czarna o długości okoto 5 tan. W Tatrach Zachodnich znajduje się najduższa z dolin w Tatrach Polskich: Dolina Chochołow ska, a najwyższy szczyt w Tatrach Zachod nich to Bystra (2250 m n.p.m.).

Tatry Wysokie zbudowane są z grani tów. Znajdują się tu najwyższe szczyty, największe i najgłębsze jeziora. Najwięk szym jeziorem jest Morskie Oko o po wierzchni 34,9 ha, najgłębszym i najdłuż szym jest Wielki Staw w Dolinie Pięciu Sta wów Polskich 79,3 m głębokości i 998 m długość i Tatry są obszarem wy sokogórskim, w którym występuje piętro wy układ klimatyczny od umiarkowanego chłodnego do zimnego.

Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 140 dni w do linach do 240 dni w szczytowych partiach Tatr w ciągu roku. Charakterystyczne są dla Tatr lokalne wiatry, a zwłaszcza wiatr halny. W okresie wiosennym halny przy spiesza topnienie śniegów.

 
         na górę strony